I-S-Ws 43x160cm

I-S-Ws 43x160cm

藍染め シルク 楊柳
Indigo dye – Silk – Willow Sibori